0 ks

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.divalli.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.divalli.sk je:

Ewora s.r.o.
Továrenska 2
071 01 Michalovce

IČO: 52 058 913 DIČ:2120876791

Orgán dozoru a dohľadu :

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 055/6220 781

fax č.: 055/ 6224 547

Nie sme platcami DPH. Všetky ceny na stránke www.divalli.sk sú uvedené s DPH.

Tel. číslo: +421 0907 254 933
Prevádzkový čas: 10:00 - 16:00 (počas pracovné dni)
E-mail: divalli.eshop@gmail.com

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ouou.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ouou.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Obchodné podmienky sú záväzne pre obe strany.


2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.


3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho predávajúcim vo formách:

 • e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu
 • Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho
 • telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, prípadne iné údaje.
Podmienkou platnosti elektronickej objednavky je úplné a pravdivé vyplnenie registračného formuláru.

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

V prípade,že kupujúci si zakúpi tovar na dobierku a tú neprevezme aj po upozorneniach zo strany predávajúceho a tým spôsobí predávajúcemu škodu, predávajúci má nárok na NÁHRADU ŠKODY v plnom rozsahu. Pokiaľ škoda vzniknutá kupujúcim nebude do 14 dní uhradená, bude kupujúci zverejnený v databáze dlžníkov a nespoľahlivých zákazníkov.

V prípade, že Vami objednaný tovar nebude na sklade, budeme Vás bezodkladne kontaktovat. Všetky objednávky prijaté do 11.00 hod. budú spracované ešte v ten istý deň a vyexpedované v ten istý deň, prípadne hneď na druhý deň.


4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kurierskou službou
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Oneskorené dodanie tovaru zapríčinené technickými problémami na eshope www.divalli.sk
 • Oneskorené dodanie tovaru zapríčinené čerpaním dovolenky.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru kupjúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám. Pokiaľ kupujúci úmyselne neprevezme tovar,ani nám dopredu neoznámi dovod neprevzatia zásielky, bude mu uvalená a vymáhaná pokuta vo výške všetkých nákladov spojených s objednávkou.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 3. Po doručení tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovat a v prípade nejakej vady je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

6. Stornovanie objednávky a storno poplatky

Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 12 hodín od akceptovania objednávky alebo po dohode za predpokladu, že tovar nebol ešte vyexpedovaný a nedoško ku vzniku žiadnych nákladov na strane predávajúceho.
Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: divalli.eshop@gmail.com

Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške podľa objednávky a platného cenníka slovesnkej pošty,prípadne cenníka kuriérskej spoločnosti DPD. ( cenu dopravy/poštovného v plnej výške), v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, keď kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od zásielkovej služby alebo od tretej strany. Kupujúcemu bude vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 10 dní od vystavenia.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky DIVALLI.SK prečítal a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.


7. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je povinný vrátiť nepoškodený tovar spolu so všetkými dokladmi, dokumentáciou a darčekom, ktoré mu boli dodané. Tovar je potrebné vrátiť na adresu Predávajúceho. V prípade, ak darček, ktorý bol súčasťou objednávky nebude vrátený spolu s tovarom, sú peňažné prostriedky vrátené spotrebiteľovi až po jeho dodatočnom zaslaní alebo vrátená suma za tovar bude znížená o 4 EUR.
Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať len písomnou formou, kde je potrebné uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 14 dní.
V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie objednávky . Viac ohľadom vrátenia tovaru tu: http://www.divalli.sk/vymena-tovaru.html


8. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v zákonom stanovej lehote 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom. Taktiež pri tovare v zľave nad 70% z pôvodnej ceny, môžu byť prítomné menšie kozmetické vady,ktoré však nebránia bežnému užívaniu výrobku.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
Reklamovať je možné len tovar plne zaplatený a zakúpený na stránke www.divalli.sk. Povinnosťou kupujúceho je reklamovaný tovar poslať na nasledujúcu adresu: Puškina 13, 07101 Michalovce a dbať na to, aby reklamovaný tovar bol čistý, a vrátený v originálnom balení, spolu so všetkými priloženými dokladmi (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý).
Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok.


9. Záruka a reklamačný poriadok

9..1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

9.2 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

9.3 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania a údržby.

9.4 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä doklad o kúpe a záručný list) na adresu divalli.sk., Puškina 13, 07101 Michalovce.

9.5 K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

9.6 Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.7 Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

9.8 Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20 € za každý deň uskladnenia.


10. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.divalli.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.
Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru, s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo Fio Banke. Po prijatí platby do 12:00 hod., odosielame tovar ešte v ten istý deň. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. V prípade, že predfaktúra nebude uhradená do 5 dní od jej vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.
Platby sa vykonávajú v EUR.


11. Dodacie podmienky

Slovenská pošta - od 1.1 2020 zasielky na poštu posielame iba po uhrade vopred na bankový účet,nadobierku na poštu neposielame. Všetky objednávky posielame doporučene 1:triedou. . V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo Vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní.

Kuriér - doručenie zásielky do 24 hodín, od dňa expedície zásielky. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Podľa prevádzkových možností predávajúceho bude tovar vyexpedovaný v čo nakratšom čase a to bežne do 1-3 pracovných dní po prijatí a potvrdení objednávky. Poštou aj Kurierom expedujeme do 24 hodín od potvrdenia objednávky na adresu v SR, ak bola objednávka prijatá do 13:00 hod. toho istého dňa. V prípade, ak platíte tovar vopred, začína doba plynúť odo dňa prijatia finančných prostriedkov na náš účet. V prípade čerpania dovoleniek alebo technickćh problémov na eshope www.divalli.sk, budú všetky objednávky expedované po ukončení dovolenky,prípadne plného odstránenia technických problémov. O takýchto udalostiach bude predávajúci včas a riadne informovať prostredníctvom svojho facebook profilu: https://www.facebook.com/divalli.sk

V prípade, že Vami objedaný tovar sa nenachádza na sklade, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu. Tovar dodáva predávajúci len na územi SR, v prípade záujmu do iného členského štátu Európskej únie nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu: divalli.eshop@gmail.com

V prípade neprevzatia tovaru Kupujúcim, ktorý bol odoslaný Kupujúcemu formou dobierky Slovenskou poštou, sme si oprávnený účtovať všetky náklady spojené s vybavením objednávky. Kupujúceho budeme kontaktovať e-mailom, telefonicky,prípadne písomne.


12. Poštovné a balné

Predávajúci si balné za objednaný tovar Kupujúcim neúčtuje. V prípade dobierky si predávajúci účtuje 0.90 eur-poplatok za dobierku. Poštovné znáša Kupujúci aj v tom prípade, ak tovar smeruje od Kupujúceho k Predávajúcemu (dobierka, reklamácie, výmeny, odstúpenie, storno).


13. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim, budú slúžiť výlučne pre potreby Predávajúceho.


14. Autorské práva:

Obsah webovej stránky www.divalli.sk je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti Diva agency s.r.o. Autorské práva upravuje zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“). Použitie a kopírovanie všetkých materiálov vrátanie fotografií a textov je možné len so súhlasom autora a v súlade s platnou právnou úpravou. V zmysle § 24 Autorského zákona je zakázané kopírovanie a iné použitie akejkoľvek časti obsahu tejto webovej stránky na priame či nepriame obchodné účely iným podnikateľským subjektom bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania. Použitie akýchkoľvek údajov tejto webovej stránky iným podnikateľským subjektom bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania s ním napĺňa skutkovú podstatu nekalosúťažného konania uvedeného v § 44 ods. 1 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a je zakázané. Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu, v zmysle § 53 Obchodného zákonníka, požadovať od rušiteľa primerané zadosťučinenie vrátane peňažného, ďalej tiež náhradu spôsobenej škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Porušenie autorského práva je v zmysle § 283 zák. č. 300/2005 Z.z. trestné, pričom páchateľovi takéhoto trestného činu môže byť uložený trest odňatia slobody na 3 - 8 rokov.


15. Záverečné ustanovenia

Vyššie uvedené obchodné podmienky sú záväzné pre obe strany (Predávajúcého/Kupujúceho). Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky divalli.sk prečítal a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru a kedykoľvek zmeniť prípadne doplniť „všeobecné obchodné podmienky“.
Chyby a omyly v názvoch, textoch a vo vyobrazení produktov sú vyhradené. Ponuka platí len do vypredania zásob.


VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU


REKLAMÁCIE


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Kontakty
Adresa: divalli.sk
Továrenská 2, 07101 Michalovce
OSOBNÉ ODBERY IBA v časoch:
Pon - Pia 12:00 - 16:00